FANDOM


354 Jījiǎ Shàonǚ Qíshìtuán (354机甲少女骑士团 / 354 Mecha Girl Knights) is an album by Yu Jianliu featuring Luo Tianyi, YANHE, Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len, GUMI, IA, and KAITO. It was available at Shanghai CP 13 from November 23–24, 2013, and could be ordered from Taobao no later than November 30.

裕剑流 - 354机甲少女骑士团
Released November 23, 2013
Producer Yu Jianliu
Price Varies; see below
Illust. 水管君S
Label Individual
Track list
1. 354机甲少女骑士团
354 Jījiǎ Shàonǚ Qíshìtuán / 354 Mecha Girl Knights
Luo Tianyi, YANHE, Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len, GUMI, IA, KAITO
2. 22世纪摇滚王子
22 Shìjǐ Yáogǔn Wángzǐ / 22nd Century Rock Prince
YANHE
3. 22世纪摇滚公主
22 Shìjǐ Yáogǔn Gōngzhǔ / 22nd Century Rock Princess
Luo Tianyi
4. 王子反击战
Wángzǐ Fǎn Jīhàn / Prince Fights Back
YANHE
5. 大洋彼岸
Dàyáng Bǐ'àn
instrumental
6. A.D.2159
Instrumental
7. Blue Dream
Instrumental
8. Tigris攻防战
Tigris Gōngfáng Zhàn
Instrumental
9. 猎户座之夜
Lièhùzuò zhī Yè / Orion's Night
Instrumental
10. 少女的玩具
Shàonǚ de Wánjù / Young Girl's Toys
Instrumental
11. Aries α
Instrumental
12. 夏日午后的绿茶
Xiàrì Wǔhòu de Lǜchá / Green Tea of a Summer Afternoon
Instrumental
13. 41°S
Instrumental
14. 354机甲少女骑士团
354 Jījiǎ Shàonǚ Qíshìtuán / 354 Mecha Girl Knights
Offvocal
15. 22世纪摇滚王子
22 Shìjǐ Yáogǔn Wángzǐ / 22nd Century Rock Prince
Offvocal
16. 王子反击战
Wángzǐ Fǎn Jīhàn
Offvocal
Previous
Zhònglì Huànxiǎng Qū
Zhòng Lì Huàn Xiǎng Qū
Next
放学后的文学部 album
Fàngxué Hòu de Wénxuébù

Promotion / Special OffersEdit

Normal version
 • 45 RMB
 • 设定集絵本 ×1
 • Poster ×1 (included inside the illustration book)
Deluxe version
 • 80 RMB
 • 设定集絵本 ×1
 • Poster ×1 (included inside the illustration book)
 • 主题印象音乐专辑 ×1
 • Tianyi Q ver. cellphone accessory ×1
 • Limited edition postcards ×4
Album by itself
 • 40 RMB
 • 主题印象音乐专辑 ×1
 • Tianyi Q ver. cellphone accessory ×1