Wikia

Vocaloid Wiki

Kimi yo Miku no Nozomi no Yorokobiwo (君よミクの望みの喜びを)

7,693pages on
this wiki
Comments0

Kimi yo Miku no Nozomi no Yorokobiwo is AVTechNO!'s third single. It features Hatsune Miku.

Kimiyomiku
Released December 16, 2009
Producer AVTechNO!
Price ¥150
Illust. Waon
Label KarenT
Track list
1. 君よミクの望みの喜びを
Kimi yo Miku no Nozomi no Yorokobiwo
Hatsune Miku
Previous
E-roiro
E-ROiRO
Next
Nelnelnel
NELNELNEL

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki