FANDOM


"Píngxíng Sì Jiè × Qīng Wén Qīng Xiǎoshuō EP Vol. 1 " is a collaboration album and light novel series between Quadimension and Qingwen She. The album features Xingchen and is the first volume of the series. It consists of four original songs.

The crossfade could be heard on bilibili and the album could be purchased on taobao.

Quadimension collab EP
Released July 20, 2016
Producer Various
Price 40 RMB
Illust. swd3e2
Label Quadimension x Qingwen She
Track list
1. 青春计算式
Qīngchūn Jìsuàn Shì
Yukinsnow
2. 神圣之名
Shénshèng zhī Míng / Sacred Name
Xiwang Suo Ren Hezi, Na Lan Xun Feng
3. 剑雪清寒
Jiàn Xuě Qīnghán
Eurico, Wugui, Na Lan Xun Feng
4. 苍白梦书
Cāngbái Mèng Shū
ONO
5. 青春计算式 -Instrumental-
Qīngchūn Jìsuàn Shì -Instrumental-
Yukinsnow
6. 神圣之名 -Instrumental-
Shénshèng zhī Míng -Instrumental-
Xiwang Suo Ren Hezi, Na Lan Xun Feng
7. 剑雪清寒 -Instrumental-
Jiàn Xuě Qīnghán -Instrumental-
Eurico, Wugui, Na Lan Xun Feng
8. 苍白梦书 -Instrumental-
Cāngbái Mèng Shū -Instrumental-
ONO