FANDOM


Ling boxart

This page presents a list of notable songs featuring VOCALOID Yuezheng Ling (乐正绫). The songs, originals and covers, are sorted by upload date and view count. Reprints ineligible unless under special circumstances.

Contributors must read the guidelines before making changes. Additionally, these songs feature Yuezheng Ling alone as the singer, not with a duet partner or as part of a group. For song articles, click here.


Original songs with more than one million viewsEdit

This section presents original songs whose original broadcasts have over one million views.

九九八十一
Jiu jiu ba shi yi icon
Favicon-ytFavicon-bb
Romaji/English Jiǔjiǔbāshíyī (Nine-Nine Eighty One)
Featuring Luo Tianyi
Producer(s)
Wugui (compose), Xie Jiao Jiaozhu (lyrics), St (subtitles), Haixianmian (guitar), Si Gu Jun (drums), O Tianqi Qinglang O (flute), Dongbei Xian Jiaozi (pipa), Nalanxunfeng (tuning), xinkun (mixing), Su Fei, Hai Ya, INxico (illustrators), NekoLoco (video)
Main article Jiǔjiǔbāshíyī
世末歌者
World's end singer icon
Favicon-bbFavicon-5s
Romaji/English Shìmò Gēzhě
Producer(s)
COP (music, lyrics), Wei Tu (illustrator), saiqomo (video), Shaonian Mo Ran (logo), Mo Xue, Bingzhen Tian Doujiang, ZHider (compression)
Main article Shìmò Gēzhě

Notable original songsEdit

This section presents Yuezheng Ling original songs with video views ranging from below one million to 200,000.

Scarlet Drop
Scarlet drop icon
Favicon-nnFavicon-ytFavicon-ytFavicon-bb
Featuring Luo Tianyi
Producer(s)
Rosary (music, lyrics), Hetianye (lyrics), Senjougahara Yousei (guitar, mixing), Kagome-P (mastering), CT, Rosele (illustrators), NekoLoco (video)
Main article Scarlet Drop
梦语
Words of dream icon
Favicon-ytFavicon-bb
Romaji/English Mèng Yǔ (Words of Dream)
Producer(s)
Rosary (music), Hetianye (lyrics), Li Zong (mixing), Jiangwuluanwan, Gai Zhong Gai Da Er Gai Ni Gai Wo Ye Gai (guitar), Xiwang Suo Ren Hezi (piano), Wei Tu (illustrator), NekoLoco (video)
Main article Mèng Yǔ
真·中华烛火娘
True chinese candlelight girl icon
Favicon-bb
Romaji/English Zhēn·Zhōnghuá Zhú Huǒ Niáng
Producer(s)
Wei Cai Zhi Yi (lyrics), Yukinsnow (compose, arrange), 2LH (illustrator)
Main article Zhōnghuá Zhú Huǒ Niáng
飞跃乌托邦
飞跃乌托邦 icon
Favicon-bb
Romaji/English Fēiyuè Wūtuōbāng (Fly Over Utopia)
Featuring CYBER DIVA
Producer(s)
Moving Point-P (music, mixing, tuning), Gu Luo (lyrics), Gold3 and Jiu Fang (illustrator), Qin Lingxi Mo (video)
Main article Fēiyuè Wūtuōbāng
键盘侠的斗争哲学
Keyboard warrior icon
Favicon-bb
Romaji/English Jiànpán Xiá de Dòuzhēng Zhéxué (Fighting Philosophy of a Keyboard Warrior)
Producer(s)
Jiangwuluanwan (music, lyrics, mixing, tuning, illustrator, video), Xiao Mu (video)
Main article Jiànpán Xiá de Dòuzhēng Zhéxué
Sea for you
Sea for you icon
Favicon-bb
Featuring KYO
Producer(s)
Moving Point-P (music), Guluo (lyrics), Qinlingximo (video), Fengshi (illustrator)
Main article Sea for you
DISCO之王
King's disco icon
Favicon-bb
Romaji/English DISCO zhī Wáng (The King of Disco)
Featuring GUMI
Producer(s)
Qianyimohua-P (music, lyrics), yoyo bang ni (tuning), Wei Tu (illustrator), Lingmu Zhongben Gu (video)
Main article DISCO zhī Wáng
More works by Qianyimohua-P
战狐
Fox warriors icon
Favicon-ytFavicon-bb
Romaji/English Zhàn Hú (Fox Warriors)
Producer(s)
Xiwang Suo Ren He Zi (music, mixing), Yu Li (lyrics), Nalanxunfeng (tuning), Tohru (illustrator), NekoLoco (video)
Main article Zhàn Hú
火吻
火吻 icon
Favicon-bb
Romaji/English Huǒ Wěn
Producer(s)
DELA (compose, arrange), Beng Huai (arrange), Yu Li (lyrics), Keli (tuning), POiSON (mixing), Chan Ye (illustrator), Saiqomo (video)
Main article Huǒ Wěn
残月雪
残月雪 icon
Favicon-bb
Romaji/English Cányuè Xuě
Producer(s)
Zhuanchanglangren (music, tuning, lyrics), Tian zZ (mixing), litterzy (guitar), Sigujun (drums), Taote (guzheng), Yuanban Maiya (pipa), O Tianqi Qinglang O (flute), Ningmeng CC Lu (Matouqin), setsuya, Sheng Yu Xi Meng (illustrators), AA, hisakagami (video), Shui Li (titles), Lengee
Main article Cányuè Xuě
上城名媛
Uptown lady icon
Favicon-ytFavicon-bb
Romaji/English Shàngchéng Míngyuàn (Uptown Lady)
Producer(s)
Xiwang Suo Ren Hezi (music), Xie Jiao Jiaozhu (lyrics), yoyo Bunii (tuning), Gold Rum (mixing, mastering), Yue Wishky__ (illustrator), Zhongben Gu (video)
Main article Shàngchéng Míngyuàn
Red ling icon
Favicon-bb
Romaji/English Hóng (Red)
Producer(s)
Xiwang Suo Ren Hezi (music), Guozhi Liangcai (lyrics), Nalanxunfeng (tuning), Hai Ya, Diye'Er (illustrators), Yi Dian Yingxiang (video)
Main article Hóng
聊播
Video chatting ling icon
Favicon-ytFavicon-bb
Romaji/English Liáo Bō (Video Chatting)
Producer(s)
Jiangwuluanwan (music, lyrics, tuning, mixing), M (illustrator), Xiaomu moku (video)
Main article Liáo Bō
零重祈愿
Lingzhong qiyuan icon
Favicon-bb
Romaji/English Língzhòng Qíyuàn
Producer(s)
Benghuai (music), Yuli (planning, lyrics), Digger (tuning), POiSON (mixing), Alu (illustrator), Fanyidian (video)
Main article Língzhòng Qíyuàn
一千绫一夜
One thousand ling one night icon
Favicon-bb
Romaji/English Yīqiān Líng Yīyè
Producer(s)
Hong (music), Guluo (lyrics), Qinling Ximo (tuning), Miwu, Huahua (copywriters), Shixun, star, Qiliu, Shengyu Ximeng, Sansuqi, Yangyu, Muir, Songshu, Baizi, Lailei, Naitang, Fengshi, Qianhui, Sour Xuan (illustrators), Xingqi (video)
Main article Yīqiān Líng Yīyè
四·国殇
四·国殇 icon
Favicon-bb
Romaji/English Sì·Guóshāng
Featuring Luo Tianyi
Producer(s)
Jiuling (compose, arrange), Chiyuyue (planning, lyrics), Mingzi (lyrics), Jiaozhu Mouhu Xian (illustrator), Qinling Ximo (tuning), litterzy (guitar), K.E. (compression), KyuRu☆ (mixing, mastering), Anmo zhi Long (2DLive animation), Zhongjian Yaojing (video)
Main article Sì·Guóshāng
荆轲
Jingke icon
Favicon-bb
Romaji/English Jīngkē
Producer(s)
Bingshan (tuning), Xiaohua (lyrics, music, mixing), Zane (illustrator), Neje (video)
Main article Jīngkē
寄明月
Ji mingyue icon
Favicon-bb
Romaji/English Jì Míngyuè
Featuring SING Xushiyin (harmony)
Producer(s)
T2o (lyrics, compose, tuning), G-Tracy (arrange), Guirong-P, Roro (assistance), Bubing (illustrator), Zheguangzu (video, illustrator), Hexin (flute), Chenxiaoxian (erhu)
Main article Jì Míngyuè
傲娇系男孩的告白日
傲娇系男孩的告白日 icon
Favicon-bb
Romaji/English Ào Jiāo Xì Nánhái de Gàobái Rì
Producer(s)
ilem (music, lyrics, tuning, mixing video), Shan n (illustrator)
Main article Ào Jiāo Xì Nánhái de Gàobái Rì
More works by ilem
千里邀月
千里邀月 icon
Favicon-bb
Romaji/English Qiānlǐ Yāo Yuè
Producer(s)
Chaodianwenhua (production, producer, planning), Yukinsnow (compose), Qianyuetu (lyrics), Luerhu (erhu), Shuiyuer (dizi), Moving Point-P (tuning), Jinghanzi (illustrator), Xidousha (video), Irecorder, Sanxingdu (mixing), bilibili Music (music direction)
Main article Qiānlǐ Yāo Yuè

Notable cover songsEdit

This section presents Yuezheng Ling cover songs with video views ranging from below one million to 50,000.

天路
Heavenly road ling
Favicon-ytFavicon-bb
Romaji/English Tiān Lù (Heavenly Road)
Producer(s)
OQQ Jun (tuning), Qian Bu Jun (illustrator)
三月雨
March rain
Favicon-bb
Romaji/English Sān Yuè Yǔ (March Rain)
Producer(s)
Moving Point-P
Main article Sān Yuè Yǔ
夜莺
Nightengale xin hua icon
Favicon-ytFavicon-bb
Romaji/English Yèyīng (Nightingale)
Producer(s)
Ling Yuan Yousa
Main article Yèyīng
叙世
叙世 icon
Favicon-ytFavicon-bb
Romaji/English Xù Shì
Producer(s)
PTX (tuning), Moving Point-P (mixing), Ling Hun (illustrator), Qin Ling Xi Mo (video)
瑜弈天下
瑜弈天下 icon
Favicon-bb
Romaji/English Yú Yì Tiānxià
Producer(s)
Guimian-P (mixing), Ying Qin (lyrics), kiitos (tuning), AKAMEI, litteF (illustrators), Zhi Xiang Jing ALine (uploader)
Main article Quán Yù Tiānxià
霞光
霞光 icon
Favicon-bb
Romaji/English Xiáguāng
Producer(s)
Qin Ling Xi Mo (tuning, mixing, video), A Ding Siling (illustrator)
梦回还
梦回还 ling icon
Favicon-bb
Romaji/English Mèng Huí Huán
Producer(s)
Senjougahara Yousei (compose), SUTEIMA (arrange), Nongsuo Paigu Gun Yuan Chang (lyrics), Ace (tuning), San Su Qi (illustrator), Qin Ling Xi Mo (video)
镇命歌·画皮
镇命歌·画皮 ling icon
Favicon-bb
Romaji/English Zhèn Mìng Gē·Huàpí
Producer(s)
Bayinü Wei Cai (compose), azure studio (arrange), OQQ (tuning, uploader), URI (animator)