Fandom

Vocaloid Wiki

Comments2

My favorite UTAUloids!

These are my top UTAUloids

Ritsu

Teto

Ruko

Tei

Amaya Myuto

LIAM

My friend Sipa's utoot (yes I say utoot)

Hakupo

Odette

Nyozeka

Perri

Kaori

Anaki

Irene

Doll Maker

Aika

Sin-Ga

Po

Trei

Kuota

Matsudappoiyo

Matsudappoine

KAISA

Kohana

Defoko

Defota

Koe

Defosuke

Iku

VIBE

Vera Lei

UFOko

Sayuki

Ivy

ID-01

ORESTES

Murphi

Kibuun

Haato

Arrekusu

BETA

Crecia

Mitsuko

Renri

Puru-Chan

Also on Fandom

Random Wiki